KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ART. 13 ORAZ ART. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (RODO)


Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Centrum Ubezpieczeń i Turystyki Marek Piskur z siedzibą w Kielnarowa 274A, 36-020 Tyczyn, NIP: 8671915854, REGON: 8300458370
Możecie Państwo skontaktować się z nami pisząc na podany wyżej adres pocztowy, jak również drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:ubezpieczenia@mpcu.pl

Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
To, jakie dane oraz w jakich celach przetwarzamy zależy od naszej relacji prawnej z Państwem. Możemy zatem przetwarzać Państwa następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).
W wypadku klientów nie będących jednocześnie konsumentami, przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), REGON, jak również imiona, nazwiska, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów osób upoważnionych przez klientów do kontaktów z nami oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji klientów.
Podanie przez Państwa ww. danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek – w przypadku w którym potrzebujemy tych danych do zawarcia i wykonania umowy – niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Ww. dane osobowe przetwarzamy:

1) w celu zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – podstawę przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawienia i przechowywania faktur i innych dokumentów sprzedażowych/ księgowych, rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) dla celów marketingowych Administratora, tj. oferowania Państwu produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) do celów analitycznych, statystycznych, w tym lepszego doboru produktów, usług do potrzeb klientów, optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) w celach archiwalnych (dowodowych) – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości prawnej wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7) w celu badania satysfakcji klientów – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie jakości oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres, przez jaki przechowujemy Państwa dane osobowe
Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody – jeśli podstawę przetwarzania stanowiła zgoda.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe będą udostępniane naszym zaufanym partnerom biznesowym, tj. podmiotom z którymi współpracujemy, w celach o których mowa powyżej. Administrator przekazuje pozyskane dane osobowe do firm obsługujących Administratora w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizujących działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towarów, podmiotów świadczących usługi księgowe, podmiotów świadczących usługi płatności on-line, banków, innych operatorów płatności, firmom windykacyjnym i audytorskim – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Administrator nie przekazuje pozyskanych danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), za wyjątkiem sytuacji gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną lub akceptacji plików cookies, kiedy to dane będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analytics.
Automatyczne przetwarzanie danych
Państwa dane osobowe mogą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Profilowanie odbywać się będzie w sytuacji pozyskania danych za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub akceptacji stosowania plików cookies. Profilowanie wykonywanie jest w takim przypadku w oparciu o dane takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie będą Państwo otrzymywać od Administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres mailowy:ubezpieczenia@mpcu.pl  lub pocztą tradycyjną, piszą na adres: Centrum Ubezpieczeń i Turystyki Marek Piskur, al. Tadeusza Rejtana 36, 35-959 Rzeszów.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.